Du er her:

Barnets partsrettigheter

articleimage

Barnets partsrettigheter

Etter barnevernloven § 6-3 skal et barn informeres og tas med på råd når barnets utvikling, modning og sakens art tilsier det.

Barns rett til medvirkning er et sentralt hensyn i norsk barnevernsrett. Barns rett til å bli hørt i spørsmål som berører dem følger blant annet av Grunnloven § 104. Barneverntjenestens plikt til å sørge for barns medvirkning følger av barnekonvensjonen artikkel 12 nr. 1 og barnevernloven §§ 4-1 annet ledd og 6-3. Barns rett til medvirkning og innflytelse i barnevernssaker er utdypet i Forskrift om medvirkning og tillitsperson. Barnevernloven § 7-9 og forskrift om barnets talsperson omhandler barns rett til medvirkning i saker som behandles av fylkesnemnda.

Medvirkning skal få frem barnets perspektiv og bidra til at avgjørelser som fattes er til barnets beste. Barneverntjenesten skal sikre at barnets mulighet til å medvirke skjer i trygge rammer. Medvirkningen skal tilrettelegges utfra barnets alder og modenhet, og det skal legges vekt på at muligheten til å medvirke blir gjennomført på en god måte for barn som har problemer med å forstå eller gi utrykk for sine synspunkter. Barnets medvirkning skal bidra til at barnets etniske, religiøse, kulturelle og språklige bakgrunn ivaretas.

Det skal etter loven legges vekt på hva barnet mener. Barn som har fylt 15 år og forstår hva saken gjelder, kan opptre som part i saken og kan gjøre partsrettigheter gjeldende, jf. barnevernloven § 6-3 annet ledd. I sak som gjelder tiltak for barn med alvorlige atferdsvansker, jf. bvnl. §§ 4-24 og 4-26, regnes barnet som part uansett alder.

Fylkesnemnda kan innvilge et barn under 15 år partsrettigheter i særlige tilfelle, jf. § 6-3 annet ledd annet punktum. Det følger forutsetningsvis av denne bestemmelsen at det bare er i saker som hører under fylkesnemndas myndighetsområde at barn kan innvilges partsrettigheter i særlige tilfelle. Det er fylkesnemnda som avgjør om barn som ellers ikke ville hatt partsrettigheter, skal innvilges partsrettigheter under saken.

Dersom barneverntjenesten mener at barnet bør opptre som part i saken, bør dette fremgå av barneverntjenestens saksfremlegg til fylkesnemnda.

Dersom barnet selv ønsker å opptre som part i saken, men barneverntjenesten mener at partsrettigheter ikke bør innvilges, skal også dette fremgå av barneverntjenestens saksfremlegg.At barnet har selvstendige partsrettigheter påvirker ikke foreldrenes partsrettigheter, jf. nærmere om dette under pkt. 2.2.1.

Trykk på linken nedenfor og les hele rundskrivet for retningslinjer om saksbehandling i barneverntjenesten.

Saksbehandlingsrundskrivet:
https://www.bufdir.no/barnevern/Fagstotte/saksbehandlingsrundskrivet/#103

Kilde: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet