Ettervernstiltak i Bodø

articleimage

Ettervern

Når en ungdom, som er i et barnevernstiltak, bor i fosterhjem eller institusjon nærmer seg myndighetsalderen, har barneverntjenesten plikt til å vurdere om han eller hun trenger oppfølging etter fylte 18 år. Formålet med tiltak etter fylte 18 år er å bidra til at ungdommene opplever overgangen til en selvstendig voksentilværelse som trygg og forutsigbar.

I dagens samfunn er det avgjørende at ungdom mestrer utdanning eller jobb, bolig og økonomi, og at de har et godt sosialt nettverk. Det overordnede målet med tiltak etter 18 år er at ungdommen gradvis skal settes i stand til å greie seg på egen hånd. De tiltakene som settes inn bør derfor utformes slik at ungdommen gis mulighet til nettopp en slik utvikling. Dette tilsier at tiltak bør kunne endres etter hvert som den enkeltes behov endrer seg. Overgangen til en selvstendig voksentilværelse er en prosess der ungdommen skal gjøres godt forberedt på en av de største forandringene i livet.

Ungdom som flytter for seg selv må ofte ha hjelp til praktiske ting, samt råd og veiledning for å klare seg økonomisk, og vil trenge voksne som kan følge dem på veien til selvstendighet. For noen ungdommer vil det være tilstrekkelig at en voksen stikker innom av og til og hører hvordan det går. For andre vil det være nødvendig med mer omfattende tiltak for kunne klare seg på egenhånd.

Lov om barneverntjenester § 1-3, 1. juli 2009.

«Tiltak som omhandlet i denne lov kan treffes overfor barn under 18 år.
Når barnet samtykker, kan tiltak som er iverksatt før barnet har fylt 18 år, opprettholdes eller erstattes av andre tiltak som er omhandlet i denne lov inntil barnet har fylt 23 år. Jf. likevel § 4-24 tredje ledd. Opphør av tiltak ved fylte 18 år og avslag på søknad om tiltak etter fylte 18 år skal regnes som enkeltvedtak og skal begrunnes ut fra hensynet til barnets beste, jf. § 4-1.»

Barneverntjenestens begrunnelsesplikt
I kortversjon kan vi si at det som her er bestemt, er at dersom barneverntjenesten ikke ønsker å gi en ungdom etterverntiltak etter fylte 18 år må barneverntjenesten begrunne sitt standpunkt. Det skal også gjøres vedtak om dette, slik at ungdommen kan klage på vedtaket. Dette er spesielt viktig der ungdommen ønsker ettervern og barneverntjenesten ikke ønsker det. Da kan en begrunnelse være nyttig.


Du kan lese mer om lovendringen av 2009 her
Ettervern