BARNEVERNINSTITUSJON

articleimage

Barneverninstitusjoner

Det fins ulike typer barneverninstitusjoner i Norge og de fleste er innrettet mot ungdom. Barn under 12 år blir som regel plassert i fosterheim.

Barneverninstitusjonene i Norge blir drevne av det offentlige (Bufetat og kommunene), ideelle organisasjoner og andre private aktører.

Bufetat sitter med institusjonsplassene som blir tildelt den kommunale barneverntjenesten. Bufetat godkjenner også private og kommunale barneverninstitusjoner.

Akutt- og utredningsinstitusjoner

Akutt- og utredningsinstitusjoner er tilbud for barn og unge som treng hjelp og tiltak på kort varsel. Bakgrunnen for slike plasseringer er ulike former for kriser. Akutt- og utredningsinstitusjoner er for korttidsopphold med tanke på å finne ut kva som er best for barnet eller den unge på lang sikt.

Institusjoner for ungdom

Institusjoner for ungdom tar imot unge i alderen fra 12 til 18 år. Noen institusjoner tilbyr korttidsopphold, mens andre er utformet for lengre opphold. De sistnevnte har ofte egne hybler eller husvære der ungdommene bor i den siste fasen av oppholdet. Barneverninstitusjonene engasjerer seg også i ettervern for ungdommene.

Noen barneverninstitusjoner er for ungdommer med alvorlige atferdsvansker, andre er for ungdommer som, av ulike årsaker, ikke kan bo hjemme hos foreldre eller fosterhjem. Mens ungdommene bor på barneverninstitusjonen deltar de i dagliglivet på institusjonen, går på vanlig skole og deltar i fritidsaktiviteter. De fleste har kontakt og samvær med sin familie.